Polska uczestniczy w World Day of Knights 2016

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2016-10-05

Część delegacji polskiej w Grasse.Od lewej: Maja Adamiak, Maria Czerwińska, Marek Szambelan, Edward Szambelan, Lidia Bąk, Małgorzata Retkowska, Michał Kepiński

Polska uczestniczy w obchodach World Day of Knights  2016 w Grasse.


Pierwsza edycja, uroczystych obchodów Światowego Dnia Rycerzy (World Day of Knights) miała miejsce w 2014 roku w Fornovo di Taro we Włoszech. Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse Przewodniczący Europejskiej Akademii Solidarności jest głównym inicjatorem i twórcą tego projektu niosącego ideę wzajemnego poszanowania, pokojowego współistnienia i przyjaźni miedzy narodami.
Główne uroczystości odbywają się corocznie w dniu 20 września. W tym roku miastem które gościło przedstawicieli różnych narodów, aby wspólnie świętować Dzień Pamięci oraz przekazać sobie Wieczny Płomień Przyjaźni, podczas trzeciej edycji obchodów World Day of Knights, była światowa stolica perfum Grasse, we Francji. 
W ramach projektu "Wieczny Płomień Przyjaźni” (La Flamme d`Amitie)  współdziała 112 narodów i ponad 2000 miast na całym świecie! Działalność ta wspierana jest przez miliony ludzi, do dnia 20 września 2019 Płomień Przyjaźń odbędzie podróż po wszystkich kontynentach, jako symbol wzajemnego szacunku i przyjaźń między narodami i kulturami z całego świata.
W przeddzień głównych uroczystości w Grasse, delegacja pod przewodnictwem Barona Kleiner de Grasse oraz jego małżonki Baronessy Ruama Pia de Palma di Montecrestese, złożyła kwiaty na Promenadzie Anglików w Niceii, upamiętniając w ten sposób ofiary ataku w Niceii w dniu 14 lipca tego roku. 
We wtorkowy poranek 20 września, rozpoczęto uroczystości przekazania Płomienia Przyjaźni, od wizyty w szkole im. Henri Wallon w Grasse, gdzie spotkano się z dziećmi – nadzieją i przyszłością każdego narodu. Symbol Płomienia Przyjaźni w postaci statuetki był przekazywany z rąk do rąk, aby na koniec trafić w dłonie przedstawicieli grupy sportowców którzy w sztafecie przenieśli ten płomień w centralne miejsce Grasse na Place Du Cours Honoré Cresp. 
W tym właśnie miejscu, wieczorem, odbyły się oficjalne uroczystości przekazania Płomienia Przyjaźni z rąk grupy sportowców na ręce Ambasadora tegorocznych obchodów Yannick Yannick oraz przedstawicieli władz miasta Mr. Jerome Viaud, a następnie w ręce każdego, kto choć przez chwilę pragną współuczestniczyć w tym wydarzeniu.
Oficjalne uroczystości rozpoczęto hymnem World Day of Knights ,  do wykonania którego zaproszono Annę Marię Adamiak, śpiewaczkę operową i operetkową z Polski.  Następnie na scenie wystąpili także młodzi wykonawcy z Francji i Polski.  Byli to Anais Leforestier, Yoann Free oraz Maja Adamiak. Finałowym punktem wieczornych uroczystości był koncert w wykonaniu Anny Marii Adamiak – gościa  honorowego tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia  Rycerzy w Grasse.
W grupie delegacji z Polski zaproszonych na to wydarzenie, znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk artystycznych, społecznych oraz mediów. Poza Anna Marią Adamiak, Polskę reprezentowali także: Marek Szambelan – jedyny Polak pasowany na Rycerza w 2014 roku (Fundacja "Razem Lepiej"), Maria Czerwińska (Fundacja Cze- Ne- Ka), Małgorzata Retkowska, Michał Kępiński, Maja Adamiak, patronat medialny: Lidia Bąk (BE-ART exclusive oraz platforma Be-Art), Piotr Wiśniewski - photo, Edward Szambelan.
Pani Anna Maria Adamiak została oficjalnie nominowana przez Barona Kleiner de Grasse na Ambasadora Światowego Dnia Rycerzy w Polsce. Cieszymy się bardzo z tej nominacji i gratulujemy pani Annie. 
Czy Płomień Przyjaźni zawita także do Polski ?  Więcej szczegółów dotyczących Światowego Dnia Rycerzy oraz Płomienia Przyjaźni  znajduje się w wywiadzie, przeprowadzonym z Baronem Hansem Adrianem Kleiner de Grasse dla BE-ART exclusive (zapraszam na http://www.be-art.pl  oraz na http://www.be-art.com.pl )
Lidia Bąk

 

 

La célébration du World Day of Knights 2016  à Grasse avec  la participation de la représentation polonaise.

 

La première édition de la célébration du World Day of Knights  a eu lieu en 2014 à Fornovo di Taro en Italie. Mr le Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse le President de l’Academie Europeene de Solidarite, est le principal initiateur et créateur du projet portant sur l'idée du respect mutuel, la coexistence pacifique et de l'amitié entre les nations.
Les célébrations se tiennent chaque année le 20 Septembre. Cette année, la ville qui a accueilli les représentants des différentes nations, qui se sont réunis pour célébrer le ‘’ Mémorial Day ‘’ et passer la Flamme de l'Amitié au cours de la troisième édition du World Day of Knights, était la capitale mondiale des parfums, Grasse en France.
Dans le cadre de ce projet 112 nations et plus de 2000 villes à travers le monde ont coopéré  ensemble.  Cette activité est soutenue par des millions de personnes. Jusqu'au 20 septembre 2019 la Flamme de Amitié parcourra tous les continents, comme un symbole de respect mutuel et l'amitié entre les peuples et les cultures du monde entier.
La veille de la cérémonie principale à Grasse, la délégation conduite par  Mr le Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse et sa femme, la Baronessa Ruama Pia de Palma di Montecrestese, ont déposé des fleurs sur la Promenade des Anglais à Nice, commémorant les victimes de l'attaque terroriste à Nice le 14 Juillet de cette année.
Le mardi 20 Septembre au matin , a  commencé la célébration officielle de la remise  de la Flamme de l'Amitié, à l'école d’Henri Wallon à Grasse par une rencontre avec les enfants - l'espoir et l'avenir de chaque nation . La Flamme de l'Amitié  a été passé de main en main, pour finalement être pris les par les représentants d'un groupe d'athlètes qui se sont relayés pour porter la flamme à travers Grasse , et pour finir à la Place centrale de Grasse ‘’le Cours Honoré Cresp ‘’.
C'est là, dans la soirée, que s’est tenue la cérémonie officiel du passage  de la Flamme de l'Amitié des mains d'athlètes aux mains de l'ambassadeur de la célébration de cette année Yannick Yannick et des représentants de la ville  dirigé par M. Jérôme Viaud, puis dans les mains de tous ceux qui, même pour un tout petit moment , souhaitaient tenir la flamme et participer à cet événement.
La cérémonie officielle a commencé par l'hymne du World Day of Knights, effectue par Anna Maria Adamiak, la chanteuse polonaise de l’opéra et de l’opérette. Ensuite,  ils ont apparus sur la scène en vedette les jeunes artistes de la France et la Pologne. Ils étaient Anais Leforestier, Yoann Free et Maja Adamiak. Le point final de la cérémonie du soir était un concert interprété par Anna Maria Adamiak - l'invité d'honneur de la célébration du World Day of Knights à Grasse de cette année.
Dans le groupe de la délégation polonaise invité à l'événement  ils étaient des représentants de divers milieux artistiques, sociaux et médias. En outre Anna Maria Adamiak, la Pologne a été représentée par: Marek Szambelan – seul Polonais nommé Chevalier en 2014, (Fondation "Razem Lepiej"), Maria Czerwińska (Fondation Cze- Ne- Ka), Małgorzata Retkowska, Michał Kępiński, Maja Adamiak (chanteuse), patronage de media : Lidia Bąk  (BE-ART exclusive oraz Platforma Be-Art), Piotr Wiśniewski  - photo, Edward Szambelan.
Madame Anna Maria Adamiak a été officiellement nommé par le baron Kleiner de Grasse Ambassadrice du World Day of Knights en Pologne.
Est-ce que la Flamme de l'Amitié viendra également en Pologne? Plus des détails sur du World Day of Knights  et la Flamme de l'Amitié se trouve dans une interview réalisée avec Mr le baron Hans Adrian Kleiner de Grasse pour BE-ART exclusive (bienvenue sur le site http://www.be-art.pl et http://www.be-art.com.pl)
Lidia Bąk

 

 

Wywiad z Baronem Kleiner de Grasse. / L`interview avec Mr le Baron Kleiner de Grasse.

 

Baron Kleiner de Grasse - Przewodniczący Europejskiej Akademii Solidarności oraz Prezes Światowych Dni Rycerzy / World Day of  Knights.
Mr le Baron Hans Adrian Kleiner de Grasse - Président de l'Académie Européenne de la Solidarité et le Président de l’Organisation Internationale World Day of Knights.

LB. 20 września 2014 roku odbyły się pierwsze Światowe Dni Rycerzy World Day of Knights, których jest pan głównym inicjatorem i twórcą. Jak doszło do powstania tego projektu, którego skala ma wymiar międzynarodowy ?
IOWDOK. W kontekście napiętej sytuacji politycznej oraz konfliktów międzykulturowych, gdzie fundamentalne wartości  naszej społeczności upadają,  dałem początek międzynarodowemu wydarzeniu, które ma na celu zjednoczyć narody i kultury pod wspólnym hasłem  porozumienia, wzajemnego szacunku i pojednania. Od 2014 roku, każdego 20 września, dzień przed  Międzynarodowym Dniem Pokoju  pod patronatem ONZ, celebrujemy także Światowy Dzień Rycerzy (World Day of Knights), międzynarodowe święto przyjaźni i pojednania.

LB. La Première édition du World Day of Knights dont vous êtes le principal initiateur et créateur, a eu lieu en 2014. Quelle a été l’origine de ce projet dont l’échelé à une dimension internationale ?
IOWDOK. Dans un contexte politique et interculturel extrêmement tendu, où les valeurs fondamentales de notre société s’effondrent, j’ai donné naissance à un événement international, qui porte comme objectif de rapprocher peuples et cultures sous la bannière de l’entente, du respect mutuel et de la réconciliation. Chaque 20 septembre, à la veille de la Journée internationale de la Paix et sous le patronat des Nations Unis, est célébré depuis 2014 le World Day of Knights, la Journée Internationale de l’amitié et réconciliation. 

LB. Tego roku spotykamy się podczas trzeciej edycji obchodów World Day of Knights w przepięknym miejscu – światowej stolicy perfum w mieście Grasse. Jakie były przesłanki wyboru tego miejsca na tegoroczne obchody Memorial  Day ?
IOWDOK. Grasse we Francji to miasto mojego dzieciństwa i kraj  moich przodków. Nasza dynastia w ciągu kilku pokoleń  wpływała  na historię miasta. Dziś z wielką duma i honorem celebruję  tutaj trzecią edycję Światowego Dnia Rycerzy.
LB. Cette année, nous nous rencontrons au cours de la troisième édition du World Day of Knights dans un bel endroit - la capitale mondiale du parfum à Grasse. Quelles sont les raisons pour choisir ce lieu pour la célébration de Memorial Day ?
IOWDOK. La Ville de Grasse en France est le berceau de mon enfance et le pays de mes ancêtres. Notre dynastie a marqué durant de nombreuses générations l’histoire de la Ville de Grasse. Aujourd’hui c’est avec grande fierté et honneur que je porte la troisième édition du World Day of Knights à Grasse.
LB. Uroczystościom towarzyszą różne imprezy kulturalne, występy , konferencje, spotkania i wykłady. Jednym z ważnych punktów tegorocznych obchodów WDOK będzie przekazanie Pochodni Przyjaźni  Eternal  Flame. Z jakim odzewem  spotyka się pan ze strony władz państw uczestniczących w tym wydarzeniu ?
IOWDOK. Światowa sztafeta Płomienia Przyjaźni rozpoczęła się  oficjalnie 24 kwietnia 2016 roku w senacie  Republiki Francuskiej i do roku 2019 przemierzy aż 112 państw. Tę globalną akcję poprzedziło ponad  5 lat przygotowań oraz negocjacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych i z rządami z krajów zaangażowanych w projekt. Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany faktem, że  wielkie autorytety i władze wspierają tą akcję i jednoczą się wokół tego wyjątkowego przesłania pokoju, które niesie światu Płomień Przyjaźni. Światowy tour Płomienia Przyjaźni i uroczystości Światowych Dni Rycerzy to dwa  doskonale uzupełniające się międzynarodowe projekty.
LB. La cérémonie a été accompagnée de diverses manifestations culturelles, des spectacles, des réunions et des conférences. L'un des points importants des célébrations de cette année est le passage de la Flamme de l'Amitié. Quelle est la réaction des autorités des pays participant à cet événement?
IOWDOK. Le Tour mondial de la Flamme de l’Amitié a débuté le 24 avril 2016 officiellement au Sénat de la République Française et traversera 112 nations jusqu’en 2019. Plus de 5 ans de préparation et des négociations avec les nations unies et les ministères des pays impliqués précèdent cette action planétaire. Je suis très satisfait que les autorités et gouvernements soutiennent cette action et se rallient autour de ce message inédit de paix, que la Flamme de l’Amitié porte autour du monde. Le World Tour de la Flamme de l’Amitié et les célébrations du World Day of Knights sont deux actions internationales qui se complètent parfaitement.

LB. Płomień Przyjaźni przemierza świat poprzez różne kontynenty i państwa. Jakie warunki należy spełnić aby dany kraj mógł wziąć czynny udział w tym projekcie ? Kto jest odpowiedzialny za koordynację i organizację uroczystości w kraju, który gości Płomień Przyjaźni ?
IOWDOK. Kanclerz Międzynarodowej Organizacji Światowych Dni Rycerzy blisko współpracuje z rządami 112 krajów i samorządami  ponad 2000 miast zaangażowanych w tą gigantyczną akcję. Nasza organizacja liczy ponad tysiąc współpracowników na całym świecie, którzy wykonują  fantastyczną pracę. Kryteria wyboru krajów uczestniczących w projekcie bazują  na respektowaniu przez dany kraj praw człowieka, kraje te muszą charakteryzować się demokratyczną strukturą państwa i respektować w życiu społecznym różnice międzykulturowe.

LB. La Flamme de l'Amitié parcourt le monde à travers différents pays et continents. Quelles conditions doivent être remplies pour que la Flamme de l’Amitié puisse arriver dans un  pays ? Qui est responsable de la coordination et de l’organisation de ces célébrations dans le pays auquel la Flamme de l’Amitié arrive ?
IOWDOK. La Chancellerie de notre Organisation Internationale World Day of Knights coordonne et collabore étroitement avec les ministères des 112 nations et les municipalités des plus de 2000 villes impliquées dans cette gigantesque action. Notre Organisation compte plus de 1000 collaborateurs dans le monde et réalise un travail fantastique. Les critères pour la sélection des pays se basent sur l’application des droits de l’homme, les structures étatiques démocratiques et le respect interculturel.

Anna Maria Adamiak, śpiewaczka operowa, operetkowa i musicalowa, od pierwszej edycji, reprezentuje Polskę na WDOK. Została zaproszona do wykonania Hymnu WDOK i głównego koncertu we Włoszech i we Francji. Podczas tegorocznych uroczystości została nominowana Ambasadorem Światowego Dnia Rycerzy na Polskę.
Anna Maria Adamiak,  la chanteuse de l’opéra, de l’opérette et  de la comédie musicale,  elle représente la Pologne pendant World Day of Knights à partir de la première édition. Elle a été invitée à chanter l’hymne officielle de WDOK, et à mis en œuvre  le concert principal en Italie et en France. Au cours de la cérémonie de cette année,  elle a été nommée l’Ambassadeur de la Journée Mondiale des Chevaliers en Pologne

LB. Podróż Płomienia Przyjaźni przez nasz glob, wiedzie poprzez różne kraje i kontynenty. Czy możemy liczyć na to , że pojawi się on także w Polsce ?
IOWDOK. Płomień Przyjaźni  przemierzy Polskę na wiosnę 2017 i będzie przyjęty w kilku dużych miastach. Miałem przyjemność być osobiście  w tym pięknym kraju i doświadczyć wielkiej gościnności Polaków. Jestem przekonany, że organizacja sztafety Płomienia Przyjaźni zakończy się  wspólnym sukcesem.
LB. Peut-on compter sur le fait qu'elle vienne également en Pologne?
IOWDOK. La Flamme de l’Amitié passera la Pologne en printemps 2017 et sera accueillie dans les grandes villes. J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’être accueilli dans ce beau pays et découvrir la grande hospitalité du peuple polonais. Je suis convaincu, que le passage de la Flamme de l’Amitié en Pologne sera couronné de succès.

LB. Jakie są Pana plany na kolejne edycje tego międzynarodowego projektu niosącego ideę wzajemnego poszanowania, pokojowego współistnienia i przyjaźni miedzy narodami ?
IOWDOK. Sztafeta Płomienia Przyjaźni i kolejne obchody Światowego Dnia Rycerzy odbędą  się w 2017 roku w Nowym Jorku, w 2018 roku w Berlinie  i w 2019 w Pekinie. Te dwa wydarzenia osiągną w kolejnych latach  wymiar światowy. Move the World and change the time… zmieniajmy świat, zmieniajmy nasze czasy. Przekazujmy nadzieję na cały świat, zbliżajmy narody i  kultury, ponieważ przyszłość ludzkości można budować tylko w oparciu o pokój. Budujmy w imieniu wspólnoty i nie burzmy w imieniu różnic !
LB. Quels sont vos plans pour les prochaines éditions du World Day of Knights, du projet international avec des idées de respect mutuel, de convivialité et d’amitié entre les peuples ?
IOWDOK. A travers le Tour mondial de la Flamme de l’Amitié et les prochaines célébrations du World Day of Knights, qui se tiendront en 2017 à New York, en 2018 à Berlin et en 2019 à Pékin l’impact de ces deux actions sera d’envergure planétaire. Move the World and change the time… bourgeons le monde et changeons le temps. Relayons l’espérance autour du monde, rapprochons les peuples et cultures, car l’avenir de l’humanité ne peut que se construire sur des processus de paix. Construisons au nom du commun et ne détruisons pas au nom de la différence.

LB. Cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania tu w Grasse we Francji. Mam nadzieję iż kolejne odbędzie się w Polsce, która także pragnie pokoju u przyjaźni miedzy narodami.
LB. Je suis très contente de notre rencontre d'aujourd'hui ici, à Grasse en France. J’espère, que la prochaine réunion aura lieu en Pologne, qui veut aussi la paix et l’amitie entre les peuples.


Z Baronem Kleiner de Grasse  - rozmawiała Lidia Bąk
  Avec Baron Kleiner de Grasse - a parlé Lidia Bąk

 

 

Źródło: Lidia Bąk

właściciel: BE-ART exclusive http://www.be-art.pl