Ogłoszenie Prezydenta miasta Jeleniej Góry

Strona główna » Biznes Dodano: 2020-10-26

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
 
o konkursie na kandydata na stanowisko
 
DYREKTORA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W JELENIEJ GÓRZE
 
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
 
1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
1) wykształcenie wyższe z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki,
kulturoznawstwa lub organizacji i zarządzania w kulturze, pożądane studia
podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania,
2) co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji
kultury lub związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej związanej z kulturą,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
umyślnie,
4) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
6) zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem
oraz koordynację projektów artystycznych,
7) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych,
8) znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym
funduszy unijnych, środków z budżetu państwa,
9) pożądane doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji,
10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) życiorys (CV),
2) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania
na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych),
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie
świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności
gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów,
szkoleń, certyfikatów,
6) opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy,
7) życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia
Góra, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.)”,
8) pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju,
organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Biura
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy lata począwszy
od 1 stycznia 2021 r., uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych,
9) wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy
unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł
finansowania,
10) wykaz zrealizowanych remontów i inwestycji,
11) zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
12) oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w
pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
13) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 1440 z późn. zm.),
14) wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie
podpisane.
3. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie.
4. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Biura
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Jelenia
Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 075/ 75-46-178,
kultura@jeleniagora.pl.
5. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Biura
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze dostępny na bip.jeleniagora.pl „Ogłoszenia
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”.
6. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć
w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy
58, pokój 308; w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 15.30;
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora BWA w Jeleniej Górze”
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji,
e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę
wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie
nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane.
7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję
konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194
z późn. zm.) i określi tryb jej pracy.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod
względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału
kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia
rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
9. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi
do dnia 4 grudnia 2020 r.
10. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Biura
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze na okres trzech lat.
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
--
Jerzy Łużniak
Umowa
w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności
Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
zawarta w dniu …………… 2020 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra, z siedzibą przy Placu
Ratuszowym 58; 58-500 Jelenia Góra, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Pana Jerzego Łużniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Jacka Kopcia
zwanym dalej Organizatorem,
a ………………., zam. ……………………., nr dowodu osobistego ……………….
zwaną/nym dalej Dyrektorem
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
w związku z planowanym powołaniem Pani/Pana ……………….na stanowisko Dyrektora Biura
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, wpisanego do rejestru prowadzonego przez
Organizatora pod nr 9/99 zwanym dalej „Instytucją”, Strony Umowy zgodnie określają warunki
organizacyjno - finansowe działalności Instytucji oraz program jej działania.
§ 1.
Instytucja prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany
przez Radę Miejską Jeleniej Góry oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 2.
Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym dotacji pochodzącej
od Organizatora, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 3.
Majątek Instytucji może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów zgodnych z zakresem
jej działania.
§ 4.
Instytucją zarządza Dyrektor, który odpowiada za gospodarkę finansową Instytucji oraz całość
spraw związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 5.
Organizator sprawuje nadzór nad działalnością Instytucji, w tym nad gospodarką finansową.
§ 6.
1. Dyrektor zobowiązany jest do realizacji programu kadencyjnego działania Instytucji,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowe warunki organizacyjno - finansowe działalności Instytucji określono
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
§ 7.
1. Umowa obowiązuje w okresie pełnienia obowiązków przez Dyrektora Instytucji i wchodzi
w życie z dniem powołania na to stanowisko.
2. Organizator może odwołać Dyrektora przed upływem okresu, na który Dyrektor został
powołany:
a) na własną prośbę dyrektora,
b) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
c) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
d) w przypadku odstąpienia przez strony od realizacji niniejszej umowy,
e) w przypadku przekazania Instytucji innej jednostce samorządu terytorialnego, w
trybie art. 21a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
f) w przypadkach określonych w pkt 15 załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
§ 8.
1. Dyrektor zobowiązuje się do niewykonywania w czasie trwania umowy, bez uprzedniej
pisemnej zgody Organizatora, jakichkolwiek dodatkowych zajęć, które mogłyby
powodować podejrzenie o ich konkurencyjność do działalności prowadzonej przez
Instytucję.
2. W przypadku prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, przed powołaniem
na stanowisko, Dyrektor zobowiązany jest zaprzestać prowadzenia tych zajęć najpóźniej
z dniem powołania na stanowisko Dyrektora.
3. Dyrektor, w okresie zajmowania stanowiska, zobowiązany jest do dbałości o dobre imię
Instytucji.
§ 9.
1. Dyrektor zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie
pełnienia swej funkcji, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie
przekazywać tych informacji żadnym osobom z wyjątkiem tych, z którymi współdziała
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.
2. Dyrektor ma obowiązek zachowania poufności także przez okres sześciu miesięcy
po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy.
3. Przez informację poufną należy w szczególności rozumieć informacje handlowe,
techniczne, organizacyjne, programowe i know-how, uzyskane w związku z pełnieniem
funkcji dyrektora.
§ 10.
Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi, a także ustawy o finansach publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: dla Dyrektora oraz
dla Organizatora.
ORGANIZATOR: DYREKTOR:
Załącznik Nr 2
do umowy z dnia ……. 2020 r.
Szczegółowe warunki organizacyjno-finansowe działalności
Biura Wystaw Artystycznych
w Jeleniej Górze, zwanego dalej „Instytucją”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Instytucja posiada następujące źródła przychodów:
1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe pochodzące od Organizatora,
2) wsparcie Organizatora w celu zapewnienia wkładu własnego niezbędnego do realizacji
projektów z udziałem środków europejskich realizowanych przez Instytucję,
3) przychody z działalności,
4) inne przychody (m. in. środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane
z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych).
OBOWIĄZKI I PRAWA DYREKTORA
1. Dyrektor zobowiązany jest sprawować obowiązki wynikające z umowy ze szczególną
zawodową starannością i dokładnością, dążąc do realizowania przez Instytucję
zaplanowanej działalności programowej, finansowej, remontowej, innej.
2. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy podległych mu pracowników, którzy są wobec
niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania. W razie
nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków,
działalnością Instytucji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz wskazany przez Dyrektora
pracownik, w granicach udzielonego mu upoważnienia.
3. Dyrektor współpracuje z Radą Programową w zakresie określonym przez statut Instytucji
i ustawy.
4. Dyrektor określi podział zadań między pracownikami - w regulaminie organizacyjnym
Instytucji.
5. Dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników, którzy działają w granicach
pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Dyrektor zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników Instytucji.
7. Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy
Dyrektor może wyznaczyć pisemnie innych pracowników Instytucji.
8. Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany działalności merytorycznej, plany finansowe
na dany rok oraz sprawozdania z realizacji tychże planów, zgodnie z wytycznymi
Organizatora.
9. Dyrektor odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Instytucji zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
10. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
zgodnie z przepisami ustaw, o których mowa w pkt 9.
11. Dyrektor składa sprawozdania z realizacji planów, do opracowywania których jest
zobowiązany na podstawie przepisów wymienionych w pkt 9, wynikających
z realizacji niniejszej umowy oraz uregulowań prawnych Organizatora.
12. Dyrektor zobowiązany jest do podejmowania starań w celu pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową także z innego źródła niż to, o którym mowa
w pkt I pkt 1 i 2.
13. Dyrektor ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących działalności
finansowej i statutowej Instytucji w granicach określonych przez przepisy powszechnie
obowiązujące, statut oraz plan merytoryczny uzgodniony z Organizatorem.
14. Dyrektor zobowiązuje się do:
1) uzyskiwania zakładanego (w planie strategicznym i rocznym planie działalności
instytucji) poziomu przychodów,
2) realizacji zgodnie z harmonogramem programu, o którym mowa w § 6 pkt 1
niniejszej umowy i rocznego planu działalności instytucji,
3) racjonalizacji wydatków Instytucji,
4) dokonywania wydatków w sposób celowy przy optymalnym doborze metod
i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
5) bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki
finansowej Instytucji,
6) szczegółowego rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jelenia Góra,
zgodnie z zasadami przyjętymi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
15. Brak realizacji przez Dyrektora planów, w tym planu merytorycznego, w szczególności
obniżenie liczby osób odwiedzających instytucję więcej niż 20% w stosunku do roku 2019
oraz prowadzenie działalności Instytucji przynoszącej straty w gospodarce finansowej
stanowi podstawę do odwołania Dyrektora przez Organizatora.
16. Dyrektor przekazuje Organizatorowi:
1) niezwłocznie po zakończeniu kontroli zewnętrznych w Instytucji kopie wyników tych
kontroli (protokołów, sprawozdań pokontrolnych, informacji z kontroli, itp.),
2) przekazuje dodatkowe informacje przygotowane na każde żądanie.
17. Na żądanie Organizatora Dyrektor umożliwia dokonywanie kontroli działalności
w Instytucji.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator na podstawie przedstawionych i zatwierdzonych planów zobowiązuje się
do zapewnienia Instytucji środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej
oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona w każdym roku
w kwocie ustalonej w budżecie na dany rok. W szczególności Organizator zabezpiecza:
1) dotację podmiotową na utrzymanie i działalność instytucji, która jest wynikiem
uzgodnień z Dyrektorem Instytucji planu strategicznego i rocznego planu
finansowego Instytucji, ustalonej w procesie prac nad budżetem na dany rok,
2) dotację celową na wydatki majątkowe (dofinansowanie inwestycji o charakterze
budowlanym i zakupów inwestycyjnych) - zaakceptowane w ramach planu
strategicznego i rocznego planu finansowego Instytucji,
3) dotację celową na wydatki bieżące,
4) wsparcie w celu zapewnienia wkładu niezbędnego do realizacji projektów z udziałem
środków zewnętrznych realizowanych przez Instytucję, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Organizatorem, w ramach posiadanych środków w budżecie Miasta
przeznaczonych na wkłady własne,
5) przekazywanie środków finansowych na rachunek bankowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Miasto Jelenia Góra harmonogramem.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Dyrektora,
Organizator może wyrazić zgodę na zmianę wysokości lub terminu wypłaty transzy dotacji.
3. Sprawy z zakresu prawa pracy, dotyczące Dyrektora, prowadzi Prezydent Miasta Jeleniej
Góry.
ORGANIZATOR: DYREKTOR: