Cech Radom - Szkolimy dualnie

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2022-12-07

Współczesna gospodarka wymaga od pracowników dość dużej elastyczności, gotowości do zmian, umiejętności korzystania z najnowszych technologii i szybkości łączenia teorii z praktyką. Dużą rolę w sprawnym funkcjonowaniu rynku pracy odgrywają Cechy, której mają możliwość przygotowania kadr pod potrzeby pracodawców. 

Od ponad stu lat Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu kształci przyszłych rzemieślników.  Cech to instytucja zrzeszająca pracodawców, w szczególności rzemieślników, która w istotny sposób przyczynia się do kształcenia dualnego w rzemiośle.  Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy, oraz dokształcanie teoretyczne.

W 2022 i 2023 roku Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu będzie realizował zadanie publiczne pt. ,, Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

W ramach programu realizowane będzie Zadanie pt „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”.

Zadanie ma na celu kształtowanie pozytywnego współczesnego wizerunku rzemiosła, promocję nauki zawodu, wsparcie osób zaangażowanych w kształcenie dualne w rzemiośle w umiejętności interpersonalne oraz promocję przedsiębiorczości.

Zaplanowane działania wynikają z potrzeby nastawienia absolwentów szkół podstawowych odnośnie wyboru ścieżek edukacji poprzez podniesienie prestiżu oferty nauki zawodu w rzemiośle oraz wsparcie osób zaangażowanych w kształcenie dualne w rzemiośle.

Na realizacji projektu zyska szeroka grupa odbiorców. Działania przewidziane w ofercie pozwolą zwiększyć zainteresowanie wśród uczniów modelem kształcenia dualnego. Edukację zawodową młodzieży należy traktować jako jeden z priorytetów dla rozwoju społeczno – gospodarczego, obok wykształconych menadżerów potrzebuje również wysoko wykwalifikowanych rzemieślników.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY